گواهینامه رانندگی

برای دریافت گواهینامه باید در آزمون رانندگی شرکت کرد و اعتبار آن 3سال می باشد