کمک هزینه سالمندان کم درآمد

این طرح بازنشستگانی را شامل میشود که مبلغ دریافتی آنها کم میباشد کمک هزینه ای به آنها تعلق میگیرد که شامل مالیات نمیشود