کار در فرانسه

دانشجویان غیر اروپایی بعد از اتمام دوره تحصیل میتوانندبرای پیدا کردن کار و یا پروژه تاسیس شرکت خود،یک سال در فرانسه بمانند. هر موقع که پیش قرار داد خود را امضا کنند میتوانن

درخواست خود را برای تغییر ویزای خود اعلام کنند.
لازم به ذکر است که از شرایط مهم اقامت یکساله کار یابی، داشتن لیسانس حرفه ای و یا فوق لیسانس میباشد.