کارت بیمه ی اجتماعی

این کارت برای کاریابی و خدمات اجتماعی محسوب می شود تمام افراد تازه وارد باید این کارت را دریافت نموده و برای گرفتن آن با در دست داشتن   PRو برخی مدارک به مراکز خدماتی مراجعه و بعد از 10 روز کاری برای فرد ارسال می شود