کارت بهداشت

این کارت برای خدمات بهداشتی مراکز بهداشتی و بیمارستانها می باشد که در این کشور رایگان است و بعد از 5 سال باید تمدید شود برای گرفتن این کارت باید برای تمام اعضای خانواده فرم پر شود که برای تهیه فرم از مراکزخدماتی یا بهداشتی امکان پذیر می باشد