کارت اقامت دائم یا PR

 

این مدرک به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مدر ک تایید کننده قانونی فرد در این کشور است که از سال 2002 به تمامی مهاجرین به عنوان بخشی از پروسه مهاجرت تعلق میگیرد این کارت در هر 5 سال باطل می شود و فرد برای تمدید باید 90 روز قبل اقدام به تمدید آن کند