مونتپلیه

 

 

سومین شهر بزرگ دانشجویی در فرانسه که دارای سه دانشگاه بزرگ بوده و تقریبا تمامی رشتهای آموزشی را ارائه میدهد. تقریبا 60 درصد این شهر دانشجو میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاهای مونتپلیه:

مونتپلیه یک:پزشکی ،داروسازی، دندان پزشکی، حقوق

مونتپلیه دو:علوم

مونتپلیه سه:هنر،زبان، علوم اجتماعی

 

دانشگاه مونتپلیه در مجموع از
8 دانشکده
6 انستیتو
2 مدرسه عالی
تشکیل شده است.