سرمایه گذاری

یکی از راهای سرمایه گذاری در کشور فرانسه خرید ملک و یا ایجاد یک فعالیت اقتصادی میباشد .

با خرید ملک میتوانید درخواست اقامت موقت یک سال و درنهایت تا ده ساله بکنید. ولی از طریق فعایت اقتصادی همچون ثبت شرکت و یا خرید رستوران بعد از درخواست اقامت موقت میتوانید سر انجام به ملیت آن کشور نیز برسید.

خرید ملک

فعالیت اقتصادی