دانشگاه پلی تکنیک تولوز

رشته های این دانشگاه در مهندسی شامل:

 • کشاورزی
 • محیط زیست و جنگل
 • دامپروری
 • صنایع مواد غذایی
 • الکترونیک
 • اتمیک
 • مکانیک سیالات
 • شیمی
 • صنایع
 • مواد
 • ساختمان سازی
 • هواشناسی
 • اقتصاد،بانک و بیمه
 • مدیریت و بازرگانی صنایع غذایی
 • مدیریت بین الملل و صادرات