دانشگاه تولوز 3

رشتهای ارئه شده در این دانشگاه در مقطع کارشناسی :

  • علوم تجربی و مهندسی

شیمی

کامپیوتر

عمران

مکانیک

فیزیک

ریاضی

بیوشیمی

زیست شناسی

میکروبیولوژی

محیط زیست

  • علوم ورزشی

مدیریت ورزسی

مربی ورزشی

فعالیت فیزیک مرتبط با سلامت

 

 

 

 

  • علوم اجتماعی

ارتباطاط جمعی و اجتماعی

 

 

 

 

 

  • پزشکی،دندان پزشکی،دارو سازی، مامایی،اورتوپدی