دانشگاه تولوز 2

رشتهای این دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل:

 • هنر
 • نمایش
 • ادبیات
 • هنر پلاستیک
 • موسیقی
 • جغرافی
 • توریست
 • فلسفه
 • تاریخ
 • روانشناسی
 • علوم اجتماعی و ارتباط جمعی
 • زبانهای خارجی
 • جامعه شناسی