حقوق بازنشستگی

برای دریافت این حقوق باید شرایط زیررا دارا باشید:

1-بالای 65سال باشد

2-اقامت یا شهروندی کانادا را داشته باشد

3-حداقل 10 سال پس از 18 سالگی در کانادا کار کرده باشد

4-افرادی که چهل سال یا بیشتر در کانادا زندگی کرده باشند حقوق کامل دریافت کرده

 

طرح حقوق بازنشستگی کانادا:

این طرح در سال 1996 شروع به فعالیت کرد و افرادی که به صندوق این طرح پول واریز کرده پس از 65 سالگی مبلغی را دریافت می کنند با این تفاوت که فرد پس از فوت مبلغ ماهانه را به بازماندگان پرداخت می گردد