بیمه بیکاری

دراین کشور بیمه ای به نام    Emploment Insuranceوجود دارد همانند بیمه تامین اجتماعی در ایران که شامل اشخاصی که حق بیمه خود را پرداخت کرده و موارد زیر را شامل میشود:

1-افرادی که برخلاف میلشان اخراج شده باشند

2-در زمان بارداری و نگهداری از کودک

3-در زمان بیماری که نتواند کار کند

4-در زمان بیماری وخیم یکی از اعضای خانواده برای نگهداری

5-افرادی که قبل از بیکاری برای 52 هفته حق بیمه پرداخت نموده اند

6-نباید بیشتر از چهار هفته از آخرین روز کاری و درخواست حق بیمه بگذرد

حقوق بیکاری بین 14 الی 45 هفته پرداخت میگردد